Voorwaarden: Prijzen/Offertes: Alle prijzen zijn Excl. BTW, installatie, kabels & verzendingskosten, tenzij anders vermeld. Werkuren zijn aan €60,00/Hr. Verplaatsingskosten zijn aan €60/Hr. Er wordt enkel verplaatsing aangerekend in het heengaan, en dit vanaf het dichtstbijzijnde kantoor. Leveringen: Verzendingskosten €15,00-. Verzending gratis indien het bedrag groter is dan €50,00- Excl. BTW. De verzending van de goederen geschiedt steeds op het risico van de bestemmeling, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn. Betalingsvoorwaarden: Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Kredietbeperkingstoeslag van 2% is van toepassing bij betaling tussen 8 en 30 dagen. Betalingen na deze datum brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet vermeerderd met vijf procent alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag vanaf factuurdatum (met een minimum van 25euro als schadevergoeding). De termijn van de klachten is 5 dagen na factuurdatum. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd waarbij enkel de Belgische wetgeving geldt. De verkoper behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten. De niet-betaling van een enkele factuur, huurovereenkomst of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling. Annulatie/opzegging: Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling of het contract. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom. Indien wij na afspraak niemand aantreffen wordt hiervoor €25,00 aangerekend, bovenop de eventuele verbrekingsvergoeding. Garantie: De garantie slaat enkel op goederen en geldt 2jaar. Tenzij anders vermeld. Batterijen zijn nooit onder garantie. Artikelen onder de 15euro hebben nooit garantie. Wij zijn nooit aansprakelijk voor dataverlies. De levering geschiedt normaliter in onze instellingen of fabrieken. Sommige onderdelen hebben een langere garantieperiode. Dit wordt afzonderlijk vermeld op de offerte. De eerste twee jaar ruilen we het defecte toestel gratis om. Vanaf het derde tot en met het vijfde jaar nemen we het defecte toestel terug over, tegen een bepaald percentage van de aankoopprijs, op voorwaarde dat u een nieuw, gelijksoortig toestel bij ons aankoopt. Het derde jaar krijgt u 60 % terugbetaald, het vierde jaar 40 % en het vijfde jaar 20 %. De garantie geldt niet bij defecten ten gevolge van verkeerd gebruik, noch voor de hulpstukken. Vertrouwen: Indien er beelden, of statussen van alarmsystemen bekeken worden gebeurt dit steeds in alle vertrouwen. Deze worden nooit zonder de klant zijn toestemming opgeslaan. Beelden & statussen worden enkel bekeken door werknemers van het bedrijf Haeck Beveiliging BVBA, en ook enkel en alleen maar in functie van de kwaliteitscontrole. Up & Downloading: Bij aanvaarden van deze offerte gaat de klant akkoord dat Haeck Beveiliging BVBA kan inbellen op het systeem. Dit gebeurt enkel en alleen maar op expliciete of impliciete aanvraag van de klant. Erkenningen: Erkende Beveiligingsonderneming 20 1952 02. RSZ 5106194362. Incert: A-0146. V15 16/09/2019 Zie prijslijst ter indicatie: www.wolfsecurity.be/prijslijst-interventies